• KOULUTUSPALVELUT

  Luennot ja erilaisilla teemoilla toteutettavat seminaarit esimerkiksi varhaiskasvatuksesta, sielunhoidosta tai perheestä suunnittelen ja toteutan kohderyhmän tarpeiden mukaan.

   

  Avioliitto- ja vanhemmuusluentoja pidän yhdessä Markku Virkkilän kanssa. Olemme harjoitelleet perhe-elämistä käytännössä jo lähes 40 vuotta ja viimeiset 20 vuotta olemme yhdessä opettaneet

  yhdessä opittua.

Kristiina Virkkilä Psykoterapian maisteri (IPSICC) Ratkaisukeskeinen terapeutti (ACC) Sielunhoitoterapeutti (ACC) Metsämieliohjaaja Lastentarhanopettaja
 • TYÖKOKEMUS

  Pitkä työhistoria lastentarhanopettajana varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa on antanut minulle laajan kokemuspohjan työskennellä lasten ja perheiden kanssa myös erilaisissa haastavissa elämäntilanteissa. Vanhemmuuskoulutukset ja konsultoinnit sekä sielunhoito- ja mentorointitehtävät monikulttuurisissa ympäristöissä ovat opettaneet, että asiakas on oman elämänsä asiantuntija ja etenee terapiaprosessissa omaa yksilöllistä tahtiaan.

   

  Avioliitto- ja perhetyössä olen ollut mukana kouluttajana vuodesta 1997 yhdessä mieheni Markku Virkkilän kanssa. Aluksi toimimme kouluttajina sosiaalipsykologi ja psykoterapeutti Saara

  Kinnusen mukana Venäjällä Inkerin kirkon seurakunnissa järjestettävissä avioliittotapahtumissa.

   

  Myöhemmin olemme pitäneet avioliitto- ja perheluentoja niin kotimaassa kuin ulkomaillakin Siperiaa ja Keski-Aasiaa myöten.

 • TOIMINTATAPANI

  Pidän tärkeänä asiakaslähtöisyyttä sekä asiakastahtisuutta. Tavoitteenani on luonteva ja luottavainen vuorovaikutussuhde asiakkaan kanssa koska vain turvallisessa ilmapiirissä ihminen voi rakentavasti työstää elämänsä kipupisteitä ja löytää unelmansa.

   

  Työtapani on käytännönläheinen ja hyödynnän vuorovaikutteisen keskustelun lisäksi erilaisia terapiamenetelmiä ja toiminnallisia työtapoja.

   

  Terapiassa voidaan myös harjoitella ja löytää uusia toimintatapoja, ajatusmalleja ja voimavaroja, joiden avulla asiakkaan arki olisi helpompaa.

 Terapiatyössäni yhdistyvät psykologinen tieto ihmisestä ja kristillinen ihmiskäsitys. Asiakastyössä haluan kunnioittaa asiakkaan arvoja ja maailmankatsomusta. Vuorovaikutteisen keskustelun lisäksi hyödynnän erilaisia terapiamenetelmiä ja toiminnallisia työtapoja. Vuosikymmenien työkokemus lasten ja perheiden kanssa on antanut minulle laajaa näkökulmaa erilaisiin perheisiin, parisuhteisiin ja elämäntilanteisiin. Psykoterapiaopintoni suuntautuvat kriisi- ja traumaterapiaan ja erityisesti seksuaalitraumojen hoitamiseen. Työskentelytapani on prosessiluonteinen ja terapian tavoitteet sekä tapaamiskertojen määrän sovin asiakkaan kanssa yhdessä hänen tarpeestaan käsin. Terapiatyössäni olen sitoutunut ehdottomaan vaitiolovelvollisuuteen ja työnohjaukseen.
 • MITÄ ON PSYKOTERAPIA?

  Psykoterapia on ammatillista toimintaa, jolla pyritään lievittämään ja poistamaan asiakkaan huonoa oloa ja ahdistusta. Psyyke tarkoittaa mieltä ja terapia hoitamista. Koulutetun psykoterapeutin avulla on mahdollista hakea kosketusta omaan sisäiseen maailmaan, tarvitsevuuteen, toiveisiin ja tavoitteisiin.

   

  Psykoterapeuttinen keskustelu eroaa tavallisesta keskustelusta muun muassa siten, että terapiassa pyritään tiettyyn tavoitteeseen, josta on sovittu hoidon alussa. Tavoitteena on esimerkiksi psyykkisen oireen poistaminen, oireen lieventäminen, asiakkaan psyykkisten valmiuksien parantaminen tai arkea vaikeuttavien persoonallisuudenpiirteiden muokkaus toimivammiksi. Asiakkaalle voidaan antaa kotitehtäviä ja psykoterapian apuna voidaan käyttää esimerkiksi musiikkia, kirjallisuutta tai muuta materiaalia. Tekniikkana psykoterapiassa käytetään keskustelua tai muita soveltuvia terapeuttisia työmenetelmiä.

 • MITÄ ON SIELUNHOITERAPIA?

  "Sielunhoitoterapia on ammatillista, kristillistä terapiatyötä. Siinä pyritään kokonaisvaltaisesti auttamaan ihmistä hänen ongelmissaan yksityisyyttä ja yksilöllisyyttä kunnioittaen. Sielunhoitoterapia perustuu terapeutin ja asiakkaan väliseen vuorovaikutukseen. Lähtökohtana on näkemys Jumalan eheyttävästä ja parantavasta työstä.

   

  Sielunhoitoterapia pohjautuu uskoon Kolmiyhteiseen Jumalaan, sielunhoitoterapiassa uskotaan Pyhän Hengen läsnäoloon ja siihen, että Hän vaikuttaa sielunhoitoterapiatilanteissa." Lähde: Suomen sielunhoitoterapeutit ry.

 • PARISUHDE- JA VANHEMMUUSKOULUTUKSET

  Luentojen ja seminaarien aiheet ovat yleensä kutsujan esittämistä aiheista ja opettamistapamme on interaktiivinen ja toiminnallinen.

   

  Opetusaiheita ovat olleet mm. avioliiton vaiheet, kommunikaatio perheessä, rakentava riitely, lasten tarpeet eri ikävaiheissa…

 • SIELUNHOITOKOULUTUKSET

  Yhdessä Markku Virkkilän kanssa tarjoamme lapsi- ja nuorisotyöntekijöille koulutuksia lasten sielunhoidosta ja toiminnallisista opetusmetodeista seurakuntien lapsityöhön.

  Tarjoamme myös muuta sielunhoitotyön koulutusta asiakkaan toiveiden mukaan.

   

  Olemme Markun kanssa olleet kirjan Kantaville siiville - lasten sielunhoidon käsikirja (2012) kirjoittajatiimissä.

   

 • SEMINAARIT JA LEIRIT

  Varhaiskasvatukseen tai vanhemmuus- ja perheteemaan liittyvissä projekteissa, seminaareissa ja leireillä olen yksin tai Markku Virkkilän kanssa toiminut tilaajan toiveista riippuen joko osana suunnittelu- ja toteutustiimiä tai toteuttanut vain tietyn sovitun opetusosuuden.

TERAPIA
KOULUTUS
 • YKSILÖTERAPIA

  Yllättävät elämänkriisit ovat joskus vaikeita käsitellä yksin ja ne voivat nostaa pintaan myös vanhoja, käsittelemättömiä tai unohtuneita kriisejä. Toisinaan ongelmana ovat henkilön omat tavat tai käytösmallit, jotka osoittautuvat haitallisiksi aiheuttaen toistuvasti sosiaalisia konflikteja tai riippuvuuksia.

   

  Terapeutti ja asiakas sopivat yhdessä terapian kestosta ja tavoitteista asiakkaan tarpeiden mukaan. Joissakin tilanteissa riittää muutama tapaaminen ja joskus tarvitaan pitkää ja säännöllistä terapiasuhdetta, jotta asiakkaan arki alkaa taas sujua. Terapeutin kanssa keskustellen voi löytää uusia ratkaisuvaihtoehtoja, lisätä itsetuntemusta sekä parantaa luottamusta elämään ja itseensä.

 • PARITERAPIA

  Pariterapian tavoitteena on luoda uusia toimintatapoja parisuhteeseen. Terapian avulla puolisot voivat parantaa ymmärrystään suhteen vuorovaikutuksesta ja saada uusia näkökulmia.

   

  Pariterapian lähtökohtana ovat parin omat toiveet ja ajatukset terapian tavoitteista. Tavallisin toive on saada parisuhde toimimaan paremmin ja selvittää ristiriitaisuuksia. Terapiaan tulon syynä voi olla myös jokin yksittäinen ongelma tai kriisitilanne parisuhteessa.

   

  Pariterapiassa keskustellaan aiheista, jotka puolisot tuovat itse keskusteluun. Paria voidaan tavata yhdessä ja joskus myös yksittäin tarpeen mukaan. Parisuhdeongelmissa avun hakeminen ei edellytä molempien puolisoiden mukanaoloa vaan apua voi hakea myös yksin.

   

  Pari voi tarvita tukea myös erotilanteeseen. Terapiassa etsitään silloin ratkaisuja joiden avulla perheen lasten olo säilyisi mahdollisemman turvallisena vanhempien erosta huolimatta.

 • PERHETERAPIA

  Perheterapiassa pyritään tutkimaan, ymmärtämään ja hoitamaan perheen sisäisessä vuorovaikutuksessa olevia ongelmia. Syynä voi olla yksittäisillä perheenjäsenillä esiintyviä vaikeuksia ja niiden aiheuttamia ongelmia perheen arjessa.

   

  Terapiatapaamisten ja osallistujien lukumäärä vaihtelee tarpeen mukaan. Perheterapia voi olla myös osa perheen muita tukiprosesseja ja se voidaan ajoittaa myös useaan eri pituiseen jaksoon.

 • TERAPIARYHMÄT

  Oman elämäntarinan tai sukupuun pohjalta ohjattu pienryhmätyöskentely on keino pysähtyä miettimään elämänhistoriaansa ja sukunsa tarinoita.

   

  Ryhmässä jokainen jakaa muille vain sen verran kuin kokee turvalliseksi ja luontevaksi. Ryhmäkokoontumisten aikana käytetään keskusteluja, omaa kirjallista työskentelyä ja toiminnallisia työtapoja. Ryhmän kokoontumiskertojen määrä ja kesto on ennalta sovittu.

 • MENTOROINTI

  Mentoroinnissa on tavoitteena jakaa kokeneemman ja vanhemman mentorin kokemusperäistä tietoa nuoremmalle ja kehittymishaluiselle mentoroitavalle. Tavoitteena on edistää mentoroitavan työuran hallintaa sekä ammatillista ja henkistä kasvua. Mentorointisuhde perustuu avoimuuteen, molemminpuoliseen luottamukseen ja tasa-arvoisuuteen.

   

  Mentoroitavan kysymykset, kiinnostuksen aiheet ja tavoitteet määrittävät mentoroinnin sisällön. Oppiminen tapahtuu mentoroitavan ja mentorin välisten keskustelujen kautta. Mentori voi toimia mentoroitavan roolimallina, ymmärtävänä kuuntelijana tai innostajana. Mentorin tehtävä on myös  herätellä mentoroitavaa ajattelemaan uudella tavalla ja kyseenalaistamaan olettamuksia ja juurtuneita ajattelutapoja.

   

 • VANHEMPAINOHJAUS

  Vanhempainohjauksessa keskeinen työskentelyalue on vanhemman ja lapsen välinen suhde. Vanhempainohjauksella pyritään parantamaan vanhemman keinoja tukea lapsensa käytöstä erilaisissa sosiaalisissa ympäristöissä.

   

  Terapeutti auttaa vanhempia tunnistamaan lapsen ongelmallista käytöstä, sitä ylläpitäviä tekijöitä ja lapsen käytöksen seurauksia. Vanhempainohjauksen tavoitteena on myös vahvistaa vanhemman suhdetta lapseen sekä auttaa vanhempia löytämään uusia toimivampia keinoja huolenpitoon ja kasvatukseen.

   

  Vanhempainohjaus toteutuu suunnitellun ohjelman mukaisena ja se sisältää useita vanhemman/vanhempien tapaamisia. Vanhempainohjaus voi olla osa perheterapiaa tai vanhemmille tueksi lapsen pitkäkestoisen terapian aikana.

 +358 50 546 3956 kristiina.virkkila (at) gmail.com Terapiakeskus Avara Sepänkyläntie 4, Vaasa Mahdollisuus myös etävastaanottoon Facebook Terapiakeskus avara
Terapia- ja koulutuspalvelut Virkkilä
Kristiina Virkkilä Psykoterapian maisteri (IPSICC) Ratkaisukeskeinen terapeutti (ACC) Sielunhoitoterapeutti (ACC) Metsämieliohjaaja Lastentarhanopettaja
 Terapiatyössäni yhdistyvät psykologinen tieto ihmisestä ja kristillinen ihmiskäsitys. Asiakastyössä haluan kunnioittaa asiakkaan arvoja ja maailmankatsomusta. Vuorovaikutteisen keskustelun lisäksi hyödynnän erilaisia terapiamenetelmiä ja toiminnallisia työtapoja. Vuosikymmenien työkokemus lasten ja perheiden kanssa on antanut minulle laajaa näkökulmaa erilaisiin perheisiin, parisuhteisiin ja elämäntilanteisiin. Psykoterapiaopintoni suuntautuvat kriisi- ja traumaterapiaan ja erityisesti seksuaalitraumojen hoitamiseen. Työskentelytapani on prosessiluonteinen ja terapian tavoitteet sekä tapaamiskertojen määrän sovin asiakkaan kanssa yhdessä hänen tarpeestaan käsin. Terapiatyössäni olen sitoutunut ehdottomaan vaitiolovelvollisuuteen ja työnohjaukseen.
TERAPIA
KOULUTUS
 +358 50 546 3956 kristiina.virkkila (at) gmail.com Terapiakeskus Avara Sepänkyläntie 4, Vaasa Mahdollisuus myös etävastaanottoon Facebook Terapiakeskus avara
Terapia- ja koulutuspalvelut Virkkilä
Kristiina Virkkilä Psykoterapian maisteri (IPSICC) Ratkaisukeskeinen terapeutti (ACC) Sielunhoitoterapeutti (ACC) Metsämieliohjaaja Lastentarhanopettaja
 Terapiatyössäni yhdistyvät psykologinen tieto ihmisestä ja kristillinen ihmiskäsitys. Asiakastyössä haluan kunnioittaa asiakkaan arvoja ja maailmankatsomusta. Vuorovaikutteisen keskustelun lisäksi hyödynnän erilaisia terapiamenetelmiä ja toiminnallisia työtapoja. Vuosikymmenien työkokemus lasten ja perheiden kanssa on antanut minulle laajaa näkökulmaa erilaisiin perheisiin, parisuhteisiin ja elämäntilanteisiin. Psykoterapiaopintoni suuntautuvat kriisi- ja traumaterapiaan ja erityisesti seksuaalitraumojen hoitamiseen. Työskentelytapani on prosessiluonteinen ja terapian tavoitteet sekä tapaamiskertojen määrän sovin asiakkaan kanssa yhdessä hänen tarpeestaan käsin. Terapiatyössäni olen sitoutunut ehdottomaan vaitiolovelvollisuuteen ja työnohjaukseen.
TERAPIA
KOULUTUS
Terapiakeskus Avara Sepänkyläntie 4, Vaasa Mahdollisuus myös etävastaanottoon  +358 50 546 3956 kristiina.virkkila (at) gmail.com
Facebook Terapiakeskus avara
Terapia- ja koulutuspalvelut Virkkilä
Kristiina Virkkilä Psykoterapian maisteri (IPSICC) Ratkaisukeskeinen terapeutti (ACC) Sielunhoitoterapeutti (ACC) Metsämieliohjaaja Lastentarhanopettaja
 Terapiatyössäni yhdistyvät psykologinen tieto ihmisestä ja kristillinen ihmiskäsitys. Asiakastyössä haluan kunnioittaa asiakkaan arvoja ja maailmankatsomusta. Vuorovaikutteisen keskustelun lisäksi hyödynnän erilaisia terapiamenetelmiä ja toiminnallisia työtapoja. Vuosikymmenien työkokemus lasten ja perheiden kanssa on antanut minulle laajaa näkökulmaa erilaisiin perheisiin, parisuhteisiin ja elämäntilanteisiin. Psykoterapiaopintoni suuntautuvat kriisi- ja traumaterapiaan ja erityisesti seksuaalitraumojen hoitamiseen. Työskentelytapani on prosessiluonteinen ja terapian tavoitteet sekä tapaamiskertojen määrän sovin asiakkaan kanssa yhdessä hänen tarpeestaan käsin. Terapiatyössäni olen sitoutunut ehdottomaan vaitiolovelvollisuuteen ja työnohjaukseen.
TERAPIA
KOULUTUS
Terapiakeskus Avara Sepänkyläntie 4, Vaasa Mahdollisuus myös etävastaanottoon  +358 50 546 3956 kristiina.virkkila (at) gmail.com
Facebook Terapiakeskus avara
Terapia- ja koulutuspalvelut Virkkilä
 Terapiatyössäni yhdistyvät psykologinen tieto ihmisestä ja kristillinen ihmiskäsitys. Asiakastyössä haluan kunnioittaa asiakkaan arvoja ja maailmankatsomusta. Vuorovaikutteisen keskustelun lisäksi hyödynnän erilaisia terapiamenetelmiä ja toiminnallisia työtapoja. Vuosikymmenien työkokemus lasten ja perheiden kanssa on antanut minulle laajaa näkökulmaa erilaisiin perheisiin, parisuhteisiin ja elämäntilanteisiin. Psykoterapiaopintoni suuntautuvat kriisi- ja traumaterapiaan ja erityisesti seksuaalitraumojen hoitamiseen. Työskentelytapani on prosessiluonteinen ja terapian tavoitteet sekä tapaamiskertojen määrän sovin asiakkaan kanssa yhdessä hänen tarpeestaan käsin. Terapiatyössäni olen sitoutunut ehdottomaan vaitiolovelvollisuuteen ja työnohjaukseen.
Kristiina Virkkilä Psykoterapian maisteri (IPSICC) Ratkaisukeskeinen terapeutti (ACC) Sielunhoitoterapeutti (ACC) Metsämieliohjaaja Lastentarhanopettaja
TERAPIA
KOULUTUS
Terapiakeskus Avara Sepänkyläntie 4, Vaasa Mahdollisuus myös etävastaanottoon  +358 50 546 3956 kristiina.virkkila (at) gmail.com
Facebook Terapiakeskus avara
Terapia- ja koulutuspalvelut Virkkilä
Kristiina Virkkilä Psykoterapian maisteri (IPSICC) Ratkaisukeskeinen terapeutti (ACC) Sielunhoitoterapeutti (ACC) Metsämieliohjaaja Lastentarhanopettaja
 Terapiatyössäni yhdistyvät psykologinen tieto ihmisestä ja kristillinen ihmiskäsitys. Asiakastyössä haluan kunnioittaa asiakkaan arvoja ja maailmankatsomusta. Vuorovaikutteisen keskustelun lisäksi hyödynnän erilaisia terapiamenetelmiä ja toiminnallisia työtapoja. Vuosikymmenien työkokemus lasten ja perheiden kanssa on antanut minulle laajaa näkökulmaa erilaisiin perheisiin, parisuhteisiin ja elämäntilanteisiin. Psykoterapiaopintoni suuntautuvat kriisi- ja traumaterapiaan ja erityisesti seksuaalitraumojen hoitamiseen. Työskentelytapani on prosessiluonteinen ja terapian tavoitteet sekä tapaamiskertojen määrän sovin asiakkaan kanssa yhdessä hänen tarpeestaan käsin. Terapiatyössäni olen sitoutunut ehdottomaan vaitiolovelvollisuuteen ja työnohjaukseen.
TERAPIA
KOULUTUS
Terapiakeskus Avara Sepänkyläntie 4, Vaasa Mahdollisuus myös etävastaanottoon  +358 50 546 3956 kristiina.virkkila (at) gmail.com
Facebook Terapiakeskus avara
Terapia- ja koulutuspalvelut Virkkilä
Kristiina Virkkilä Psykoterapian maisteri (IPSICC) Ratkaisukeskeinen terapeutti (ACC) Sielunhoitoterapeutti (ACC) Metsämieliohjaaja Lastentarhanopettaja
 Terapiatyössäni yhdistyvät psykologinen tieto ihmisestä ja kristillinen ihmiskäsitys. Asiakastyössä haluan kunnioittaa asiakkaan arvoja ja maailmankatsomusta. Vuorovaikutteisen keskustelun lisäksi hyödynnän erilaisia terapiamenetelmiä ja toiminnallisia työtapoja. Vuosikymmenien työkokemus lasten ja perheiden kanssa on antanut minulle laajaa näkökulmaa erilaisiin perheisiin, parisuhteisiin ja elämäntilanteisiin. Psykoterapiaopintoni suuntautuvat kriisi- ja traumaterapiaan ja erityisesti seksuaalitraumojen hoitamiseen. Työskentelytapani on prosessiluonteinen ja terapian tavoitteet sekä tapaamiskertojen määrän sovin asiakkaan kanssa yhdessä hänen tarpeestaan käsin. Terapiatyössäni olen sitoutunut ehdottomaan vaitiolovelvollisuuteen ja työnohjaukseen.
TERAPIA
KOULUTUS
Terapiakeskus Avara Sepänkyläntie 4, Vaasa Mahdollisuus myös etävastaanottoon  +358 50 546 3956 kristiina.virkkila (at) gmail.com
Facebook Terapiakeskus avara